Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Czwartek 21.06.2018

zaawansowane

Archiwum naborów i ich wyniki

Ogłoszenie o naborze na Zastępcę Dyrektora MOSiR

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora

 


Ogłoszenie o naborze na inspektora w Dziale Ogólnym

informacja o wynikach naboru na inspektora w Dziale Ogólnym

 


Ogłoszenie o naborze na inspektora w Dziale Sportu

Informacja o wynikach naboru na inspektora w Dziale Sportu


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. Bezpieczeństwa i higieny Pracy

 

Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko starszego specjalisty ds. BHP

 


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Działu Ogólnego

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Dziale Ogólnym

 


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika w Dziale Kadrowo-Płacowym

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy:

SAMODZIELNE STANOWISKO

ds. Kontroli Wewnętrznej

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kp.)

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • przeprowadzanie w Ośrodku kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych;

 • kontrola zgodności dokonywania zakupów, dostaw, usług i robót budowlanych z zasadami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych;

 • prowadzenie dokumentacji z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie wystąpień pokontrolnych.

Wymagania:

 • warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • niezbędne:

 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość Ustawy o zamówieniach publicznych,

 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,

 • umiejętność analizy informacji,

 • komunikatywność,

 • rzetelność i dokładność,

 • odpowiedzialność.
   

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,

 • list motywacyjny,

 • oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia lub można go pobrać w Dziale Kadrowo - Płacowym w siedzibie MOSiR,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,

 • kserokopie świadectw pracy.

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • kserokopie referencji,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi (ul. ks. Skorupki 21, pok. 203) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej” do dnia 17.01.2012 r., do godz. 1000.

  Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).


  Załącznik Nr 1

   Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielne ds. Kontroli Wewnętrznej nie została zatrudniona osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki nie posiadają umiejętności i należytej wiedzy do objęcia ww. stanowiska. Nie dysponują także doświadczeniem zawodowym w wymaganej dziedzinie. Nie spełnienie wymagań niezbędnych, zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Justyna Antczak
(2012-01-05 14:50:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Helman
(2015-06-02 16:00:14)
 
 
ilość odwiedzin: 380146

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X